Online Thirukkural Competition 20-21 Results

ஆ பிரிவு     
Distinction    
Ananya  Nanthakumar 
Jayni  Jeyanthan 
Nishant  Ananth Pillai 
Vaisnavee  Sivapriyan 
Merit    
Dithurshi  Kathereswaran 
Eva  Nathan 
Sanghavi  Ravaendhran 
    
இ பிரிவு     
Distinction    
Athiran  Nivethan 
Bavana  Kajendran 
Hansika  Jeyakanthan 
Harini  Srisankar 
Keshiya  Sivaruban 
Laxmitha  Babujithas 
Parry Varman  Kumaran 
Pio Sinmayan  Chraisty Ruban 
Sainijaa  Suthakaran 
Thurigha  Navaratnarajah 
Merit    
Arjunan  Kandiah 
Arush  Kannathasan 
Bagavan  Kandiah 
Bhairavi  Janarthan 
Brinthan  Ravaendhran 
Gopitharan  Lambothuson 
Kavinyan  Kesavan 
Kumaran  Kandiah 
    
ஈ பிரிவு     
Distinction    
Advait  Chandrasekar 
Aksharan  Neivethan 
Ashvini  Kajendran 
Karthy  Kapilan 
Pranavee  Sivaruban 
Pranaya  Dhamodharan 
Merit    
Aksaran  Ananthaseran 
Athiran  Theepathas 
Avanthika  Chandrasekar 
Branan  Nakkeeran 
Kesavan  Rajasekar 
kishana  Rameshkumar 
Krisha  Thangeswaran 
    
உபிரிவு     
Distinction    
Aathana  Kannathasan 
Harinikaa  Thirumaran 
Kanusha  Nadesu 
Mahathy  Kapilan 
Rakin  Subramaniam 
Vishveshh  Ramkumar 
Merit    
Akseka  Ananthaseran 
Gavishan  Sathiyakumar 
Myron  Thangeswaran 
Sherena  Suthakaran 
    
ஊ பிரிவு     
Distinction    
Adsara  Apputhurai 
Ayavan  Theepathas 
Denakkiyaa  Thavakumar 
Juraniyan  Kesavan 
Nithusha  Subramaniam 
Suruthika  Kajendra 
Tharigaa  Kajendra 
Merit    
Aran  Thangeswaran 
Rathishaa vaneei  Murali 
Somavarshan  Sathiyakumar 
    
எ பிரிவு     
Distinction    
Habisha  Vigneswaran 
Neha  Subramaiam 
Tharun  Damodharan 
Merit    
Mithuna  Kannathasan 
Pravin  Sriharan  

 

© 2015-2016 London Tamil Centre
powered by Arventsys Inc.