Thirukkural competition results 2023/24

Competition held 12th Nov 2023

பிரிவு அ
Sivasuthan Vihashini Distinction
Kirupaharan Keshinii Distinction

Nivin Niruban Merit

பிரிவு ஆ
Thusyanth Aadhiren Distinction
Somasundara Sarma Aaradhana Distinction
Nakkeeran Abinan Distinction
Sivamathavan Aksharah Distinction
Kesavan Karuneyan Distinction
Kirupaharan Keshan Distinction

பிரிவு இ
Nanthakumar Ananya Distinction
Thusyanth Rishivhan Distinction
Nakkeeran Abiran Distinction
Calaivanan Mithuna Distinction
Thusyanthan Raaghavi Distinction
Ravaendhran Sanghavi Distinction

Kanesiah Abirami Merit
Rupathas Ariksh Merit
Suresh Ira Merit
Thanikaikumaran Nikisha Merit
Danushka Senthuran Merit
Sivapriyan Vishnuyaan Merit
Somasundara Sarma Aarabi Merit
Sivakaran Abishna Merit
Thanikaikumaran Nithun Merit
Shankar Skandesh Merit
Shankar Vignesh- Merit
Kirushanth Esavasiya Merit

பிரிவு ஈ
Kannathasan Aarush Distinction
Nivethan Aathiran Distinction
Jeyanthan Jayni Distinction
Sivapriyan Vaisnavee Distinction
Mudaliar Akhilan Distinction
Thusyanth Shravhan Distinction
Babugithas Laxmitha Distinction

Kandiah Arjunan Merit
Sangarakumar Dharani Merit
Jasothan Jarris Merit
Prasanna Srimuhil Merit
Sabapathy Suriya Merit
Navaratnarajah Thurigha Merit
Pakeetharan Harishan Merit

பிரிவு உ
Vivehanantharajah Abiyutha Distinction
Chandrashekar Advait Distinction
Nivethan Aksharan Distinction
Chandrashekar Avantika Distinction
Janartan Bhairavi Distinction
Kajendran Bhavana Distinction
Nakkeeran Branan Distinction
Kesavan Kavinuyan Distinction
Sivasuthan Keshavane Distinction
Suthakaran Sainijaa Distinction
Sivatharsan Sivanaya Distinction

பிரிவு ஊ
Kannathasan Aathana Distinction
Theepathas Athiran Distinction
Rameshkumar Kishana Distinction
Sangarakumar Sadhana Distinction
Suthakaran Shrena Distinction
Balakrishnan Thananchan Distinction

Ananthaseran Aksheran Merit
Krishnan Kriya Merit
Sureshkumar Sahithya Merit

பிரிவு எ
Saseestharan Januschan Distinction
Kesavan Juraniyan Distinction
Shanthikumaran Kayal Distinction
Balendrakumar Lathusa Distinction
Sathiyanathan Sajury Distinction

Ananthaseran Aksheka Merit
Vivehanantharajah Athiyugan Merit
Sivatharsan Harani Merit
Subramaniam Rakin Merit

© 2015-2016 London Tamil Centre
powered by Arventsys Inc.